Gegevens

De Stichting Cusanus is een Nederlandse ANBI Stichting
ingeschreven in KvK Zuidwest Nederland

RSIN 815849497

gevestigd in
Halsterseweg 9
4651 NX Steenbergen NB
Nederland


Bestuursorgaan

Mevrouw M. Watté-Bollen, Voorzitter

De heer Jos Rotteveel, bestuurder

De heer B. Schreuders

Doelstellingen

zoals geformuleerd in de statuten, artikel 2:

De Stichting heeft ten doel:

1. a.het verlenen van steun aan initiatieven of organisaties met een specifiek inhoudelijk aanbod van de zingevende dimensie van het leven via filosofische of religieuze activiteiten;

   b. het verlenen van steun aan initiatieven of organisaties, die de verdraagzaamheid, toenadering of samenwerking tussen godsdiensten en religies nastreven, in de geest van Charles Deckers, witte pater (geboren in negentienhonderd vierentwintig (1924) en overleden in negentienhonderd vierennegentig (1994));

   c. het verlenen van steun aan initiatieven of organisaties ten dienste van de meest kwetsbare mensen in de maatschappij, in het bijzonder kinderen, zieken en mensen met een handicap;

   d.het verlenen van steun aan zingevende culturele en/of artistieke projecten, onder andere vanuit een religieuze inspiratie;        alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met genoemde doelen in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

2.  De stichting beoogt het algemeen nut.

3.  De stichting beoogt niet het maken van winst.

4.  Er bestaat geen hiërarchie tussen de verschillende doelstellingen.Jaarverslagen

2022 Stichting Nicolas Cusanus Jaarrekening
2021 Stichting Nicolas Cusanus Jaarrekening
2020 Stichting Nicolas Cusanus Jaarrekening
2019 Stichting Nicolas Cusanus Jaarrekening
2018 Stichting Nicolas Cusanus Jaarrekening
2017 Stichting Nicolas Cusanus Jaarrekening
2016 Stichting Nicolas Cusanus Jaarrekening
2015 Stichting Nicolas Cusanus Jaarrekening
2014 Stichting Nicolas Cusanus Jaarrekening

Standaardformulier publicatieplicht 

Standaardformulier publicatieplicht Stichting Nicolas Cusanus 2022