PRIVACYVERKLARING

Contactgegevens:

Stichting Nicolas Cusanus
Halsterseweg 7
4651 NX Steenbergen NB

Website: www.stichtingcusanus.org
e-mail: jos.rotteveel@pt.lu
Tel: +352 621 160 115

De heer J. Rotteveel is belast met het privacybeleid van Stichting Nicolas Cusanus.
Hij is te bereiken via jos.rotteveel@pt.lu

Persoonsgegevens die worden verwerkt


Stichting Nicolas Cusanus verwerkt persoonsgegevens in het kader van:


•de aanvraagprocedure voor een gift, een lening of een investering;

•de uitvoering van een toegekend project met maatschappelijke relevantie.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


-NAW-gegevens

-Telefoonnummer(s)

-E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Stichting Nicolas Cusanus verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens


Stichting Nicolas Cusanus verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

-U te kunnen bellen, mailen en/of schriftelijk te communiceren indien dit nodig is in het kader van het al dan niet toekennen van een gift, lening of investering, de controle op de correcte besteding van de gelden en/of aan de doelstellingen wordt voldaan.

-Stichting Nicolas Cusanus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Geautomatiseerde besluitvorming


Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Stichting Nicolas Cusanus geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een bestuurslid van Stichting Nicolas Cusanus) bij betrokken is.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Stichting Nicolas Cusanus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden


Stichting Nicolas Cusanus verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen verstrekt, uitsluitend indien nodig, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Nicolas Cusanus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Stichting Nicolas Cusanus gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en kunnen wij ook hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Nicolas Cusanus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan jos.rotteveel@pt.luOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek toe te voegen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Nicolas Cusanus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Stichting Nicolas Cusanus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van Stichting Nicolas Cusanus of stuur een e-mail naar: jos.rotteveel@pt.lu